The 1001 Movies Podcast

Director:  Yimou Zhang

Producer:  Tian-Ming Wu

Screenplay:  Jianyu Chen, Wei Zhu

Photography:  Changwei Gu

Music:  Jiping Zhao

Cast:  Gong Li, Wen Jiang, Rujun Teng, Ji Liu, Ming Qian

Rotten Tomatoes:  Critics: 85%/Audience: 83%

Direct download: Episode_103_Red_Sorghum_1988.mp3
Category:general -- posted at: 2:39pm CDT